« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartsenpraktijk Otaredian- Doktershuis Vreewijk

Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Tevens is hierin als bijlage 1 opgenomen de privacystatement ( inclusief cookie verklaring) die betrekking heeft op het gebruik van onze website.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet sinds 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen
van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de
bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke
verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de
Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartspraktijk Otaredian is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Otaredian hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartspraktijk Otaredian. Uw belangen kunnen ook
behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator
of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
15 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen
van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens
worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Otaredian is niet
aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier
persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De
Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig
vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen,
moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het
verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat
de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van
zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze
beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van huisartspraktijk Otaredian hebben de verplichting vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor
verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze
regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de
zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden
voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen
vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden
met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende
gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartspraktijk Otaredian wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via LSP
en een beveiligd digitaal informatie kanaal (WebHis) relevante medische gegevens veilig en
betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest,
dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts
precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is
ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch
specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook
om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere
voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als
huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw
medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk
dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo
spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het
dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan indien mogelijk via ZorgMail of per aangetekende post overgedragen. In het concept van ZorgMail worden berichten elektronisch uitgewisseld via beveiligde en versleutelde verbindingen via een onafhankelijk systeem.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op
een kopie van uw dossier.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Bijlage 1: Privacystatement website 

Bijlage 1

Gebruik van onze website: Privacystatement

Via de website https://www.huisartsenpraktijkotaredian.nl/ , van huisartsenpraktijk Otaredian gevestigd aan de Lede 12 te Rotterdam, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16 februari 2023.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Het betreft de volgende gegevens:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• [BSN-nummer]
• DigiD
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Polisnummer
• Medische gegevens
• Inloggegevens
• IP-adres
• [ANDERE PERSOONSGEGEVENS]
Doeleinden van verwerking
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:
• het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
• het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
• uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van [net / eHealth / E-mental health];
• de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via [het web portaal van MijnGezondheid.net], het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;
• het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
• het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
• het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
• het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.
Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Google Analytics en Piwik Web Analytics cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Daarnaast maken wij tevens gebruik van Piwik Web Analytics, een systeem dat zich richt op het waarborgen van uw privacy bij het verzamelen van gegevens.
Voor de voorgaande onderzoekdoeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Piwik gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons schriftelijk te informeren]. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.
Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Minderjarigen
Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.
Websites van derden
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van huisartsenpraktijk Otaredian. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen r door telefonisch contact met ons op te nemen via 010-419 04 02 of 010-419 17 86. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:00 – 17:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 11:30 uur.